Orrie Lane

  • Orrie Lane posted an update 3 months ago

    Cho nên, thời đại Tùy Đường, đại đức xưa nói “Hoa Nghiêm” và “Pháp Hoa” đều là chỉ đạo của Kinh này. Câu nói này không hề quá đáng, người nói câu này là người tái sanh, nếu không phải là người tái sanh thì không thể nói ra được. (Trích giảng “Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh” – Chủ giảng: Lão Hòa Thượng…[Read more]

  • Orrie Lane became a registered member 5 months, 1 week ago